8. PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY GRUPOWEJ


Problem można postawić najprościej. Albo Hierarchia Duchowa istnieje wraz ze wszystkimi swymi potencjałami miłości, mądrości i umiejętności działania, albo przez wieki ludzkość cierpiała na halucynacje. Albo Chrystus i Jego grupa Mistrzów, wtajemniczonych i uczniów faktycznie wyłoniła się w naturalnym procesie ewolucji i byli Oni postaciami historycznymi, dobrze znanymi przez swą duchową działalność w ciągu wieków, lub poprzez te wieki ludzie byli ofiarami gigantycznej ułudy - lecz skąd i z czego emanującej? Albo wytrwałość we wzrastającym przejawianiu się duchowych wysiłków Hierarchii świadczy o realności tych zjawisk, albo ludzkość wytworzyła mentalność fabrykującą nieistniejące fakty, co samo w sobie byłoby tak paradoksalne, iż zadałoby kłam temu wnioskowi. Bądź duchowe światy i trzy światy ludzkiego działania mogą być ze sobą powiązane, bądź nie ma niczego sensownego w dawnych wierzeniach, w starożytnych historiach o przejawiającej się boskości i w stale powtarzających się okresach boskiej interwencji.

Chcę postawić was przed tymi alternatywami i prosić, abyście zastanowili się nad własnym stanowiskiem w tych sprawach. Czy Wielkanocna historia o żywym Chrystusie nie zawiera prawdy i czy nie jest możliwe, aby zmartwychwstały Chrystus wyrażał Swą moc na Ziemi poprzez Swe wybrane narzędzia? Czy nie ma żadnych podstaw mit o corocznym powrocie Buddy uchylającym drzwi pomiędzy Szambalą a Hierarchią tak, by w razie potrzeby poprzez te otwarte drzwi możliwa była interwencja? Czy jest to tylko niemądre marzenie i fantazja, że w czasie pełni Księżyca w czerwcu Chrystus w najbliższej współpracy z Buddą łączy Hierarchię z Ludzkością? Czyż jest to całkiem niemożliwe, że gdy ludzkość uświadomi sobie realność tego pośrednictwa i gdy będzie potrafiła skorzystać z prostej linii wstępowania i zstępowania przez drzwi uchylone przez Buddę i Chrystusa, nagle nastąpi pewne zdumiewające wydarzenie? Czy nie jest możliwe, że poprzez podniesienie się aspiracji duchowych i pragnień ludzi oraz poprzez zstąpienie oczekujących Mocy, zajść mogą pewne wielkie zmiany, dla których cała przeszłość była tylko przygotowaniem i dzięki którym zapanuje Wodnikowa Era braterstwa i zrozumienia?

Dwie pełnie Księżyca w maju i w czerwcu ofiarowują ci nową możliwość uczestniczenia w uwalnianiu życia na naszej planecie z niewoli Sił Materializmu. Jeśli masz wykonać swą część w tej ratowniczej pracy, będzie to wymagało z twej strony pewnych postaw i działań, o których chciałbym pokrótce wspomnieć, zostawiając ci decyzję co do podjęcia słusznego i właściwego działania i podążania, wraz z wszystkimi innymi uczniami i aspirantami, przez następujące etapy:

1. Przestudiuj z uwagą i odpowiedz szczerze, ku swej pełnej satysfakcji, na pytania, które zadałem na początku tego fragmentu. Gdy to uczynisz, będziesz znał pozycje, na których stoisz.

2. W maju i w czerwcu przez tydzień poprzedzający pełnię Księżyca czyń wysiłki, by spełnić następujące warunki:
a. Używając twórczej wyobraźni połącz się z wszystkimi uczniami i aspirantami, z mężczyznami i kobietami dobrej woli na całym świecie i we wszystkich narodach.
b. Wyeliminuj ze swej świadomości całą negatywność, wyraźnie opowiadając się po stronie Sił Światła. Nie będziesz wobec tego neutralny w swym myśleniu. Zwróć uwagę, by podejmując właściwe działania w konflikcie z siłami materializmu, zawsze zachowywać ducha miłości dla wszystkich istot, które zostały wciągnięte w ich wir.
c. Gdy medytujesz i przyzywasz Siły Światła, czyń wysiłki, by zapomnieć całkowicie o wszystkich swoich osobistych trudnościach, tragediach i problemach. Uczniowie muszą nauczyć się kontynuowania swej pracy dla ludzkości pomimo osobistych stresów, zmęczenia i ograniczeń.
d. Przygotuj się tak właśnie do pracy podczas tych dwóch pełni Księżyca, pamiętając o swym celu i podporządkowując się odpowiedniej okresowej dyscyplinie.
e. Przez dwa dni poprzedzające pełnię, w sam dzień pełni i w dwa dni następujące po niej (razem przez pięć dni) czyń wysiłki, by o wschodzie słońca, w południe, o piątej po południu, o zachodzie słońca oraz w dokładnym momencie pełni wypowiadać Wielką Inwokację z intencją sprowadzania, kondensowania i zakotwiczania Mocy w zewnętrznych formach. Czyń to na głos, jeśli to możliwe, i w grupie, jeśli wykonalne. To właśnie skupiona potęga twych pozbawionych emocji myśli połączy mostem obecnie istniejącą przepaść i zbliży do siebie dwa światy: duchowej aktywności i ludzkich dokonań.

Wielu ludzi na całym świecie na przestrzeni lat nauczyło się doceniać dwie sprawy. Po pierwsze znaczenie Święta Wesaku, odbywającego się w czasie pełni w maju, gdyż nie tylko łączy ono główną religię Wschodu z główną wiarą Zachodu, lecz także ezoterycznie dostarcza klucza do otwarcia drzwi między Szambalą a Hierarchią, pomiędzy celem Boga (wciąż nierozpoznanym przez człowieka z powodu jego niskiego poziomu ewolucji, który sprawia, iż cel ten jest obecnie niedostępny ludzkiemu zrozumieniu) a metodą Boga, którą jest miłość. Święto to stwarza łączność między Buddą, obecnie będącym uosobieniem woli-mądrości, a Chrystusem, będącym wcieleniem miłości-mądrości, i również między ludzkością, której świadomość skupiona jest wokół Chrystusa, a Hierarchią, której świadomość skupiona jest wokół Buddy. Z powodu stresów przeżywanych obecnie przez ludzkość i z powodu pilnej potrzeby odpowiedzi na te stresy ze strony Hierarchii, synteza tych dwóch czynników, będących reakcjami na światowy kryzys, może okazać się wystarczająca, by sprowadzić tę zewnętrzną pomoc, która będzie w stanie zakończyć konflikty we właściwy sposób i przyniesie ludzkiej świadomości nie tylko uwolnienie, lecz i oświecenie. Lecz, mówiąc to do grona uczniów i aspirantów reprezentujących ludzkość, chciałbym podkreślić, że skupienie i wysiłek nie są jeszcze wystarczające do tego, aby spowodować taką pozaziemską interwencję i pomoc.

Tym niemniej byłoby to bliższe spełnienia, gdybyś we własnym praktykowaniu medytacji i dyscypliny życia, w twych rozmowach z ludźmi i w ogólnym tonie twego kontaktu z otoczeniem, mógł wyeliminować negatywne i egoistyczne reakcje oraz (dla dobra ludzkiej pomyślności) przynajmniej czasowo żyć na swym najwyższym poziomie aspiracji duchowej.

Byłeś ponadto umacniany w przekonaniu, iż wszelkie informacje podane przeze mnie co do relacji pomiędzy Buddą a Chrystusem i między Hierarchią, Ludzkością a Szambalą, będą stanowiły część nowej przyszłej religii świata i że temat Wielkich Zbliżeń będzie podstawowym fundamentem przyszłego nauczania duchowego. To także zapamiętaj, ponieważ praca, o którą jesteś proszony w nadchodzące dwie pełnie i podczas pozostałych mniej ważnych pełni w roku, nie jest związana wyłącznie z obecnym stanem zagrożenia, lecz jest również konstruktywnie powiązana z przyszłą wiarą ludzkości. Należy o tym pamiętać.

Zauważ, iż to, co powiedziałem, dotyczy twych postaw mentalnych i emocjonalnych reakcji na obecne wydarzenia w świecie. Dotyczy to również twojego napięcia duchowego, twej chęci doznawania owego napięcia i twej gotowości do tego, by być częścią wielkiego łańcucha pośredników, którzy dzisiaj są wezwani do służenia swej rasie w godzinie potrzeby. Dotyczy to przekształcenia samego siebie w zintegrowaną osobowość powiązaną z własną duszą i z ludzkością. Wiąże się to z rozpoznaniem pracy, jaka może być przez ciebie wykonywana od momentu uzyskania tej integracji. Proszę, abyś określając zakres podejmowanych zadań, uważnie rozważył ten paragraf.

Wzywam cię do precyzyjnego zastanowienia się. Nie dążę do kształtowania twych poglądów politycznych, lecz pragnę pomóc w dostrzeżeniu ludzkości i jej dobra nie tylko w skali twego własnego narodu czy własnej grupy politycznej, lecz w skali globalnej i w taki sposób, w jaki my, nauczyciele po stronie wewnętrznej, musimy to postrzegać. Pragnę ujrzeć, jak uwalniasz się z warunków, w które zostałeś wmanipulowany przez propagandę polityczną, nacjonalistyczną lub religijną i decydujesz sam za siebie, gdzie masz stanąć jako dusza w tym światowym kryzysie i po której stronie chcesz wywrzeć swój wpływ. Chciałbym, abyś dostrzegał, dokąd wiodą cię twe najwyższe ideały i czy źródła twych życiowych decyzji i postaw są naprawdę czyste i niezafałszowane.

Pragnę odciągnąć twą uwagę od wielu spraw małego formatu, od wielu hałaśliwych głosów i od szeroko rozpowszechnionego nawyku koncentrowania się na bezwartościowych elementach przeszłości i niepożądanych cechach wszystkich narodów (bez wyjątków). Pragnę też pomóc ci w wyraźnym ujrzeniu głównego dualizmu, będącego podłożem obecnego światowego konfliktu: siła przeciw prawu, materializm przeciw wyższym wartościom, więzienie przeciw wolności, okrucieństwo przeciw właściwym międzyludzkim stosunkom, lęk i agresja przeciwko swobodzie i bezpieczeństwu. Następnie, rozważywszy te pary przeciwieństw w swej świadomości, zdecyduj gdzie umieścisz swą lojalność, swoje zainteresowanie i umiejętność służenia i wówczas kontynuuj popieranie celów jednej lub drugiej z tych dwóch grup bez względu na koszta, będąc świadomym przy czym trwasz i dlaczego przy tym trwasz.

To, by wola Szambali mogła wyrażać się przez miłość i przez medytację Hierarchii, pracującej poprzez wszystkich uczniów, aspirantów i ludzi dobrej woli, jest najszczerszą modlitwą waszego kolegi-ucznia i współpracownika.

(The Externalisation of the Hierarchy, str. 224-229)