6. GŁĘBSZE ASPEKTY MEDYTACJI


Niezależnie od tego, jak wysoko zaszedłbyś w skali Bytu, zauważysz, iż poczynając od czwartego królestwa przyrody wzwyż technika medytacji rządzi wszelkim rozwojem świadomości, całym zapisem Planu czy też Celu i faktycznie całym procesem ewolucji. Jest to technika duchowego poznania, skupiania uwagi na tym lub innym poziomie świadomości, a również technika nawiązywania kontaktu.

Cała wiedza o inwokacji i ewokacji zawarta jest w pojęciu "medytacja". Wiedza ta obejmuje obszar od osobistego nieświadomego westchnienia prostego człowieka i bezgłośnego wołania mas ludzkich, poprzez wiele stopni, aż do osiągnięcia tego wysokiego poziomu precyzyjnej inwokacji, jaka rządzi kontaktem odbywającym się w Komnacie Rady Szambali z pozaziemskimi źródłami przypływu duchowych energii. To właśnie poprzez medytację w tej czy innej jej formie nawiązywany jest kontakt, który rozwija się i pogłębia. Powzięta przez człowieka nieuduchowionego myśl, aby wejść w kontakt z tym, co później uwarunkuje jego życie i polepszy je w sensie materialnym lub umożliwi je w ogóle, jest zapewne najniższą formą medytacji. Twórcze, wytężone myślenie naukowca lub artysty to inna jej forma, wyższa w swym celu i intencji, to proces medytacyjny, który jest lepiej sformułowany i przynosi (jeśli myśli się właściwie) określone skutki społeczne. Sposób w jaki Członkowie Hierarchii i pracownicy ich Aszramów dochodzą do intensywnego duchowego poznania, a również do bezosobistego sformułowania Boskiego Planu, który wprowadzi w życie Boski Cel, także jest rozwiniętą formą medytacji. Wreszcie czyste i dynamiczne inwokowanie czynione przez Istoty Duchowe, które stworzyły, czy mówiąc precyzyjniej, uformowały Szambalę, jest najwyższym z możliwych na naszej planecie rodzajem medytacji.


Można również orzec, iż to właśnie medytacja wpływa na przekształcenie pożądań zwykłej ludzkiej istoty w duchową wolę, któa jest zawsze wykonawcą Celu. Zatem to medytacja wytworzyła powiązanie pomiędzy jednostką, grupą i całą planetą i to uporządkowanie w jeden szereg jest zawsze pierwszym etapem medytacji, jak również finalnym czy trwale osiągniętym stanem. Zastanów się nad tym.

Medytacja w swych skutkach działa także jako eliminator, gdyż (jeśli mogę tak rzec) wyrzuca z jednostki i z grupy to, co jest niepożądane z punktu widzenia bezpośredniego celu duchowego.

Medytacja jest w zasadzie najwyższym instrumentem i doskonałą realizacją trzeciego boskiego aspektu, aspektu czynnej inteligencji, i - jak to wcześniej podkreślałem - prowadzona jest z każdego możliwego punktu widzenia wewnątrz nieprzekraczalnego kręgu Uniwersalnego Umysłu. Jest to podstawowy boski stymulator, gówny czynnik stwórczy, czynnik łączący i scalający każdy aspekt wielkiej Hierarchii Bytu, który jest powiązany z podstawową duchową naturą naszej planety. Umysł lub czynna inteligencja jest naszym głównym dziedzictwem z poprzedniego systemu słonecznego.

Medytacja twórczo koordynuje instynkt, intelekt i intuicję, jak również umożliwia świadome identyfikowanie się. Łączy ona w nierozerwalną całość tak zwany niższy, czyli konkretny umysł, umysł grupowy, umysł Hierarchii i Umysł Uniwersalny. Prowadzi do świadomego skoordynowania czakramów ucznia, a również trzech czakramów naszej planety. Ma ona naturę inwokacyjną, żądaniową, jednoczącą, odbiorczą i rozdawczą. Dla ucznia jest ona czynnikiem, który tworzy czy też buduje antakaranę 1), poprzez duszę lub Triadę Duchową kontroluje ośrodek głowy, który jest punktem skupienia, duchowego przywoływania i duchowego odbioru, kontroluje także ośrodek adżny (czakram pomiędzy brwiami), który u ucznia jest głównym ośrodkiem rozdzielającym energię duchową.

W grupie medytacja prowadzi do zjednoczenia jej członków, do ich wspólnego ewokowania, a gdy wywoła ona odzew, do grupowego odbioru tego, co było duchowo wzywane, a zatem medytacja prowadzi grupę ku jej duchowej służbie.

W Hierarchii, w tym wielkim duchowym Ośrodku, medytacja jest instynktownym nawykiem i nie potrzebuje być procesem wymuszonym. Przyjmuje tam dwie główne formy :

l. Medytacja jest tym, co wywołuje odpowiedź Hierarchii na inwokacje wznoszące się z trzech niższych światów, a głównie na świadome wołanie tych wszystkich, którzy się modlą, którzy wznoszą mistyczny apel i którzy stosują medytację okultystyczną i właściwy sposób inwokowania.

2. Medytacja jest instynktownym sposobem, poprzez który Hierarchia, w odpowiedzi na inwokację z trzech niższych światów, zbliża się do wyższego Centrum, do Szambali, a następnie sprowadza energie, Istoty i duchowy spływ, których będzie wymagało Jej służenie w najbliższej przyszłości. Jest to również unikalna technika, przez którą Mistrzowie przygotowują się do szóstego wtajemniczenia, sposobią Drogę Życia, na której znajdą się w przyszłości i przejdą odtąd do wyższych kosmicznych zadań.

Widać przeto, dlaczego położyłem taki nacisk na twoją indywidualną medytację, lecz również czemu położyłem jeszcze większy nacisk na medytację grupową. Intencją moją była zachęta, abyś zwrócił swój instynkt ku duchowej ekspresji wyrażanej w sposób precyzyjny, a również chciałem wprowadzić cię w technikę, którą wszystkie istoty na tej planecie muszą opanować i w rezultacie opanowują. Medytacja, w swej najbardziej podstawowej fomie, jest instynktem, który wiedzie ku rozpoznaniu fizycznego Słońca i rządzi na przykład zwracaniem się życia roślinnego na Ziemi ku Słońcu, jako swemu głównemu źródłu życia. W formie pośredniej medytacja jest tym, co ukazuje aspirantowi i Hierarchii Serce Słońca, a w swej najwyższej formie jest sposobem kontaktu najwyższych Istot na naszej planecie z Centralnym Słońcem Duchowym. W każdym z tych przypadków, chciałbym to podkreślić, owa zdolność do medytowania (czyli duchowe wyrażanie procesów mentalnych) skupia się w pewnych formacjach grupowych, które dobrze byłoby teraz pokrótce zanalizować.

Można by rzec, iż grupy tych, którzy medytuą w sposób twórczy, pośredniczą pomiędzy wielkimi ośrodkami planetarnymi, i ich uczestnicy wybrani są z każdego z tych większych ośrodków spośród tych, którzy są już zaznajomieni z medytacją. Chciałbym w tym punkcie zatrzymać się i przypomnieć, iż nie mówię tu o medytacji religijnej w ścisłym sensie ani o tych apelach wzywających pomocy i wsparcia, które są tak głęboko zakorzenione w umysłach chrześcijan Zachodu. Mam na myśli tych wszystkich, którzy w spokojnej refleksji, skupionym apelu i mając podłoże prawdziwej wiedzy, są w stanie wejść w wyższy stan świadomości niż ten, w którym są zazwyczaj. Będąc w tym wyższym stanie, dochodzą oni do intuicyjnych i duchowych "odkryć" , które mogą dać zalążek nowej twórczości lub otworzyć (u tych, którzy nie są zdolni do takiej medytacji) nowe pola możliwej do osiągnięcia świadomości. Motywacją dla wszelkiej medytacji grupowej musi być nieegoistyczne służenie, słowem kluczowym dla wszystkich takich grup jest kreatywność, wszystkie one są przejawem udoskonalonego trzeciego aspektu, czyli Czynnej Inteligencji, oraz innych rozwijających się aspektów, wszystkie są w bezpośrednim związku (lub skoordynowaniu) z jednym z Buddów Działania, uosabiających istotę trzeciego Promienia Czynnej Inteligencji, przez który trzeci aspekt może skutecznie przejawiać się i wyrażać. Są to ci trzej Buddowie, którzy uczestniczyli w zdumiewającym i tajemnym procesie wprowadzania mentalnej zasady na naszą planetę i którzy, przez Swą twórczą medytację, połączyli naszą Ziemię i planetę Wenus w bezpośredni związek. Umożliwiło to przyjście Synów Umysłu i powstanie czwartego królestwa przyrody, ludzkości. Buddowie ci są wcieleniem intuicji i kontrolują spływ intuicyjnej energii do umysłów ludzi.

Chciałbym, abyście zapamiętali, iż owe pośredniczące grupy pracowników, którzy znają siłę medytacji, są czynnikami inicjującymi twórczość i że skuteczność ich pracy przejawia się w większej grupie, na korzyść której pracują i która jest pod kreatywnym wpływem pełnionej przez nich pracy, pracy medytacyjnej.

W świetle tego, iż zasada umysłu jest piątą zasadą 2), zastanawia, że istnieje pięć wielkich grup, które funkcjonują głównie poprzez kreatywną i podtrzymującą medytację. Oto one:

1) Nowa Grupa Służebników Świata,
2) Aszram, do którego uczniowie będący w Nowej Grupie Służebników Świata muszą zostać przyłączeni,
3) Sama Hierarchia, Aszram Sanat Kumara,
4) Nirmanakaje, "inspirowani kontemplujący" 3),
5) Wyżsi odpowiednicy Nirmanakajów, którzy zajmują Ich miejsce w relacji do Szambali podobnie, jak Nirmanakaje wobec Hierarchii.

Członkowie tych grup pochodzą z większych ugrupowań, wobec których pełnią rolę pośredników:
1. Nowa Grupa Służebników Świata wywodzi swój skład z wielkiego planetarnego centrum, zwanego ludzkością,
a) Bardziej zaawansowani członkowie tej grupy przyłączeni są do jednego z Aszramów wewnątrz nieprzekraczalnego kręgu Hierarchii.

b) Większy aszram, złożony z wielu Aszramów, wypełniany jest przez członków Nowej Grupy Służebników Świata w ciągu wieków. Jest to stwierdzenie pełne ważnych implikacji.

2. Nirmanakaje wywodzą się z Hierarchii, drugiego wielkiego centrum naszej planety. Ich związek z Szambalą nie polega na przyłączeniu ani nie jest taki sam jak związek Nowej Grupy Służebników Świata z Hierarchią. Silniejszy związek łączy Nirmanakajów z Trójkątem Buddów Działania i pracują Oni pod Ich kreatywną inspiracją. Ten strumień inspiracji lub "energii wypełnionej kreatywnym światłem", dostępny jest dla Hierarchii wtedy, gdy potrzebny jest dla Jej twórczej pracy. Jest także częścią dynamicznej, pobudzającej energii, która ożywia entuzjazm Nowej Grupy Służebników Świata, wiąże ich razem w pracy i pozwala im pracować w sposób inteligentny i twórczy.

3. Tajemnicze ciało, które zostalo nazwane "Odbijającym Światła". Członkowie tej grupy pochodzą w pewnym stopniu spoza planety. Są oni połączeni z Szambalą i skupiają twórczą energię kosmiczną, tym samym czyniąc ją dostępną (na żądanie) Członkom Komnaty Rady w Szambali. Nie potrzebujemy więcej się nad Nimi zastanawiać. Są Oni "Pomocnikami Pana Świata" i wspomagają Jego cel, ponieważ zostali utworzeni przez Niego na kosmicznym planie mentalnym.

Punkt, który chcę podkreślić i który, mam nadzieję, zostanie przez was zapamiętany, brzmi: ta technika medytacji jest wyjątkowym czynnikiem twórczym na naszej planecie. Gdy jako jednostka czynisz starania by "zbudować nowego człowieka w Chrystusie", który będzie wyrazem twej prawdziwej duchowej jaźni, medytacja, jak dobrze wiesz, jest najlepszym do tego środkiem. Lecz procesowi medytacji musi towarzyszyć twórcza praca, inaczej jest on czysto mistyczny i chociaż nie jest daremny, jest tym niemniej negatywny, jeśli chodzi o twórcze wyniki.

Członkowie Nowej Grupy Służebników Świata wywodzą się ze wszystkich dziedzin ludzkiej działalności, zorganizowana religia jest tylko jedną z wielu tych dziedzin. Są tu naukowcy, którzy, gwałtownie odrzucając wszystko co niesprawdzone, całe swe zdolności i wiedzę poświęcają służbie ludzkości, każdy na swym wybranym polu nauki. Są tu ludzie z kręgów finansowych uważający, że pieniądze wiążą się z odpowiedzialnością, którą powinno się mądrze pełnić w służbie innym, choć terminologia mistyczna czy okultystyczna może nic dla nich nie znaczyć. Są tu wychowawcy bez reszty zajęci trafnym przekazywaniem wiedzy i posiadający encyklopedyczne zrozumienie nagromadzonej mądrości wieków, którą pragną wykorzystać, aby przygotować młodą generację do życia pięknego, konstruktywnego i twórczego. Są ludzie związani z kościołem i przywódcy religijni (z tej czy innej religii świata), którzy nie są obciążeni ani spętani przez formę uprawianego przez siebie rytuału. Duch Światła jest w nich i kochają oni swych bliźnich w sposób inteligentny. Wszyscy ci ludzie, o ile należą do Nowej Grupy Służebników Świata, na pewno są pełnymi refleksji myślicielami, posiadają twórcze cele i prawdziwą inteligencję, do której dołączają szeroko rozprzestrzeniającą się miłość. Ci mężczyźni i kobiety mają dwojakiego rodzaju związki: z resztą ludzkości, której pragną służyć oraz z Hierarchią, poprzez ten Aszram, który jest źródłem ich inspiracji, oraz twórczego myślenia i pracy.

Uczeń przyjęty do tej grupowej pracy jest w świadomym kontakcie z obu centrami planetarnymi (z kręgiem ludzkości i kręgiem Hierarchii) i ich twórcze myślenie wywiera duży wpływ na tę grupę. Wielu będących w tej grupie zdaje sobie sprawę ze swego związku z ludzkością i ze swojej zaplanowanej dla niej służby, jednakże nie znają oni niewidzialnego źródła tej inspiracji. Nie ma to znaczenia, gdyż - jeśli ich motywacja jest czysta, ich inteligencja żywa i ich medytacyjna zdolność właściwa - zawsze otrzymują inspirację i rozwijają swą intuicję. To właśnie osoby należące do Nowej Grupy Służebników Świata, które potrafią medytować i medytują, są rzeczywistymi łącznikami w związku istniejącym między Hierarchią a ludzkością. Oczywiście związek ten istniał zawsze i zawsze istnieli mistycy i nieliczni okultyści, którzy służyli jako jego przekaziciele, lecz obecnie grupa ta została zorganizowana w nowy sposób, a zadanie inwokacji i ewokacji po raz pierwszy w historii jest właściwie wyważone i oparte na równych proporcjach.

Co więcej, Nowa Grupa Służebników Świata składa się z bardzo różniących się między sobą ludzi, wybranych z wszystkich narodów, posiadających różne punkty widzenia, wiele różnych profesji i wyznających rozmaite ideologie, grupa ta jest więc o wiele bardziej reprezentatywna dla ludzkości i znacznie silniejsza niż była kiedykolwiek przedtem.

Gdy praca w oparciu o Inwokację osiągnie wysoki poziom rozwoju i gdy minął rok 1952, stanowiący przesilenie, należy zwrócić uwagę opinii publicznej, i to w skali ogólnoświatowej, na prawdziwy charakter Nowej Grupy Służebników Świata.

Grupę tą określić można jako przejawienie się antakarany świata i stanowi ona dobry przykład intencji i celu tego Tęczowego Mostu dla aspirujących do rozwinięcia własnej antakarany, którą każdy z nich usiłuje świadomie wybudować. Grupa ta składa się z tych, którzy wznieśli się w swej świadomości ku górze w takim zakresie i do takiej wysokości, iż ich wzlot ma charakter inwokatywny i wywołuje zstąpienie odpowiedzi z Hierarchii, która wychodzi naprzeciw i zlewa się w jedno z energiami wznoszącego się rozmyślania grupowego. Słowa mogą stanowić tu przeszkodę, lecz zalecana wizualizacja okaże się pomocna. W przypadku Nowej Grupy Służebników Świata nie tylko trzeba brać pod uwagę wznoszącą się energię, lecz również zogniskowanie świadomości i nastawienie na odbiór, które może przekształcić się w trwałą intencję, a potem i w rozpoznanie w świadomości fizycznego mózgu tego, co się wydarzyło. Nie zapominajmy, iż grupa ta składa się z:

1. Wtajemniczonych i uczniów, którzy świadomie przynależą do Wielkiej Białej Loży,
2. Aspirantów i niższych uczniów, którzy zostali przyłączeni do Hierarchii, lecz którzy zazwyczaj nie posiadają tej ciągłości świadomości, jaką osiągną później,
3. Osób będących na Ścieżce Próby, które nie zostały jeszcze przyjęte przez Hierarchię, są jednakże pod jej wpływem i nastawione są na to, by służyć swym bliźnim,
4. Rosnącej liczby ludzi, którzy czują w sobie odzew na ideały i cele przyświecające Nowej Grupie Służebników Świata i którzy w najbliższym czasie przyłączą się do tej grupy.

Głównym wymaganiem jest medytacja, lecz - jak wiecie - nie jest to koniecznie typowa medytacja praktykowana w szkołach okultyzmu i kościołach, członkostwo w grupie wymaga jednakże rozwinięcia w sobie ducha refleksji oraz pewnego poziomu humanitaryzmu, wymaga również skupienia uwagi na tym, co może służyć ludzkości, oraz współczującej zdolności rozpoznawania ludzkich potrzeb. Ludzie o bezmyślnym nastawieniu lub osoby całkowicie pochłonięte sprawami interesów, polityki czy rodziny, nie mogą wejść do Nowej Grupy Służebników Świata, ponieważ uczestnictwo w niej w znacznym stopniu wymaga odejścia od swych spraw osobistych. Nawyk medytacji pomaga szybko rozwinąć wszystkie te pożądane cechy.

Medytując i służąc, członkowie tej grupy stopniowo zaczną uświadamiać sobie istnienie grupy wewnętrznej, Aszramu Mistrza, na którego promieniu indywidualnie się znajdują. Promień, trzeba pamiętać, określa rodzaj i jakość służby, jaka ma być pełniona. Stopniowo neofita wchodzi w rytm Aszramu i stopniowo jego medytacja się zmienia i dostosowuje do instynktownej i ciągłej medytacji tego Aszramu. Należy pamiętać, iż medytacja aszramowa pozbawiona jest całkowicie elementów osobistych. Jest ona w swej naturze ciągłą i nieprzerwaną medytacją nad Planem, a szczególnie nad tym jego aspektem, który niezwłocznie musi być wprowadzony w czyn. Jest to obowiązek przydzielony Aszramowi lub Aszramom, o których mówimy. Owa ciągła postawa medytacyjnej refleksji wcale nie przeszkadza w efektywnym działaniu Aszramu czy indywidualnego ucznia, gdyż dwie lub więcej linie myślenia i kilka linii działania możliwe są równocześnie. Jest to następna lekcja do przyswojenia przez ucznia.

Następnie uczeń przyłączony do Aszramu zaczyna uświadamiać sobie medytację nieprzerwanie prowadzoną w większym Aszramie, w Hierarchii. Jest to Aszram (jeśli wolno mi to powtórzyć) Sanat Kumara 4), Pana Świata. Ten wielki Aszram znajduje się pod przewodnictwem i kontrolą Chrystusa. Aspirujący uczeń staje się świadomy ogromnego rytmu medytacyjnego, który przypomina bicie ludzkiego serca. Rytm ten działa zarówno przez przyjmowanie, jak i przez rozdzielanie, inwokatywnie i ewokatywnie. Gdy uczeń przyzwyczai się do tego rytmu, uczy się dostosowywać swą własną medytację do rytmu ustalonego przez Hierarchię. Jest to zdecydowany krok naprzód, gdyż rytm ten ma tak potężną siłę, iż przenika ona poza nieprzekraczalny krąg 5).

Działanie owej wibracji refleksyjnej wywołuje skutki zarówno w pionie jak i w poziomie i to jej szerokie rozprzestrzenianie się doprowadziło do powstania wielkiej grupy kontemplujących, Nirmanakajów. Koncentrują Oni wezwanie inwokacyjne Hierarchii oraz (cytując Stary Komentarz) "oblekają je w formę muzyczną, radującą ucho Tego, który przebywa na wyższym planie". Następnie przekazują Oni do Szambali skupione energie, jakie otrzymali po dokonaniu właściwej refleksji i kontemplacji. Jedną z Ich funkcji jest wiązanie inwokacyjnego wołania Hierarchii z prawem karmicznym i ustalanie "w głębokiej ciszy Ich wspólnej pracy" tego, co jest możliwe, gdyż nie stoi w sprzeczności z karmicznym zamiarem, i tego, co nie jest jeszcze możliwe do zrealizowania w czasie i przestrzeni, ustalanie zatem dwóch głównych czynników rządzonych przez prawo karmy. Muszą Oni mieć na uwadze to, iż czas jeszcze nie nadszedł i że "karmiczna era nie może jeszcze wymagać, aby pożądane dobro zostało już w pełni urzeczywistnione".

Członkowie tej grupy przekazują do Hierarchii otrzymane z Szambali odpowiedzi. Są Oni w ciągłym kontakcie z Komnatą Rady w Szambali. Tak samo jak Hierarchia w obecnym cyklu wydarzeń w świecie pracuje poprzez Nową Grupę Służebników Świata, podobnie Szambala realizuje swe intencje (o ile dotyczą one ludzkości) poprzez grupę Nirmanakajów. Cały ten wysiłek koncentruje się wokół wielkiej pracy związanej z ponownym przyjściem Chrystusa.

Widzicie więc, iż na naszej planecie prowadzona jest gigantyczna medytacja grupowa w wielu różnych fazach. Wszystkie zespoły medytujące i grupy rozmyślające połączone są ze sobą wspólną duchową motywacją, dążą do zacieśnienia współdziałania i starają się - w sposób świadomy i nieświadomy doprowadzić przez swą pracę medytacyjną do stanu pozytywnego powszechnego wyciszenia tak, by sformułowanie duchowego pragnienia mogło postępować skutecznie i aby odbiór energii duchowej mógł być wspólny.

Zatem, bracie w umyśle, odbywa się wielki wysiłek mający na celu koordynację przepływu energii: gdy indywidualny aspirant jest w stanie tak medytować, że jego głos sięga Nowej Grupy Służebników Świata, wówczas grupa ta może wywrzeć wpływ na tę jednostkę, a poprzez nią może wpłynąć na całą ludzkość; medytacja ta może również dotrzeć do Hierarchii, z kolei Nirmanakajowie, będący w kontakcie z Szambalą, mogą nawiązać kontakt z Hierarchią, a poprzez Nią wpływać na Nową Grupę Służebników Świata - wtedy i tylko wtedy nadejdzie moment, gdy Chrystus powróci na ziemię.6)

Już teraz na szczytach wtajemniczenia słychać odgłos Jego kroków. Obecnie pracuje On ze swymi wtajemniczonymi w obrębie Hierarchii. Ich połączona medytacja przyspiesza pracę przygotowawczą, a również prowadzi do wtajemniczenia niezliczonych uczniów, czyniąc ich przez to o wiele bardziej użytecznymi.

Wspólna medytacja tych uczniów współdziała z medytacją Chrystusa i Mistrzów, starsi wtajemniczeni wywierają wpływ na członków Nowej Grupy Służebników Świata, a ci, o ile są członkami Hierarchii, stają się wykonawcami tego wpływu. Medytacja Nowej Grupy Służebników Świata w połączeniu z medytacją Hierarchii nieuchronnie wpłynie na tych ludzkich synów, którzy poszukują wyzwolenia i tęsknią za nim. Tak więc, wielki przepływ energii lub Droga Światła tworzona jest przez medytację i po tej drodze, mówiąc symbolicznie, nadejdzie Chrystus.


(Discipleship in The New Age, vol. II, str.197 - 207)
(Wszystkie przypisy zostały dodane przez tłumacza)

l) patrz Alice A. Bailey, Wtajemniczenia ludzkie i słoneczne, Editions Lucis, Genewa 1977, Glosariusz, str. 177:
Antakarana - ścieżka lub pomost pomiędzy wyższym a niższym rozumem. Służy jako środek łączności pomiędzy tymi dwoma. Sam aspirant zbudować ją winien z materii mentalnej.
» powrót

2) op. cit., str. 182: Piąta zasada (pryncypium) - jest to zasada umysłu, jest to zdolność człowieka odróżniająca go od zwierzęcia i właściwość inteligentnego myślenia.
» powrót

3) op. cit., str. 182: Nirmanakaje - Istoty doskonałe, które wyrzekłszy się Nirwany, wybrały życie samopoświęcenia i stały się członkami niewidzialnych zastępów, chroniących ludzkość w obrębie jej karmicznych ograniczeń.
» powrót

4) op. cit., str.. 180: Kumarowie - Siedem najwyższych samoświadomych Istności systemu słonecznego. Są ogólną sumą inteligencji oraz mądrości. W naszym schemacie planetarnym na czele ewolucji stoi Sanat Kumara, któremu podlega sześciu innych Kumarów, trzech egzoterycznych i trzech ezoterycznych. Stanowią Oni punkty ogniskowe rozdzielania sił Kumarów Słonecznych.
» powrót


5) op. cit., str. 182: Nieprzekraczalny krąg - Jest to zewnętrzny obwód przejawianego systemu słonecznego, peryferium wpływu słońca w rozumieniu zarówno egzoterycznym jak i ezoterycznym. Jest to granica działania siły centralnego życia.
» powrót

6) Diagram ten, przytoczony według Discipleship in the New Age, vol. II, s. 214, mimo swego uproszczenia, może służyć jako wyjaśnienie skomplikowanego układu zależności pomiędzy głównymi centrami związanymi z naszą planetą.
» powrót