3. CELE MEDYTACJI W CZASIE PEŁNI KSIĘŻYCA


Odbywaliśmy grupowe spotkania medytacyjne w czasie pełni Księżyca każdego miesiąca przez tak wiele lat, iż zbyt łatwo przyjmujemy za pewnik rozumienie ich funkcjonowania przez tych, którzy na nie przychodzą. I chociaż często wyjaśniamy cel tych spotkań, pomocne może być ponowne wyłożenie tego na piśmie.

Oczywiście w zasadzie są to spotkania w celu medytacji prowadzonej przez złączoną jedną ideą grupę o zasięgu światowym, odbywane w okresie, gdy technika medytacji okultystycznej może zostać efektywnie użyta przez Hierarchię dla przesyłania energii i dla ludzkiego zbawienia.

Gdy spotykamy się każdego miesiąca naszą intencją jest grupowa medytacja. Nie wykorzystujemy tych spotkań, aby nauczać podstawowych zasad ezoteryki. Nie uważamy wygłaszanego wprowadzenia do medytacji za wykład. Jego celem ma być zogniskowanie, zjednoczenie i podniesienie na wyższy poziom procesów myślowych tych, którzy są obecni.

Zawsze staramy się pamiętać o trzech bardzo ważnych zasadach:
1. Praca, jaką wykonujemy, oparta jest na podstawowym założeniu, że okultyzm jest nauką o energii.
2. Praca nasza oparta jest również na tym, co zostało nazwane centralną ideą okultyzmu, a mianowicie, iż nawet najmniejszy atom substancji zawiera w sobie to, co może reagować na stymulację i duchową energię.
3. Mały fragment z książki 'Discipleship in the New Age' (Uczniostwo w Nowej Epoce) ukazuje ludzkie i planetarne ramy, w jakich przebiega nasza praca. Pozwólcie mi zacytować:
"Rezultatem ludzkiej medytacji w tym czasie ma być zmiana warunków, wzywanie wyższych duchowych potęg, praca w skupieniu, zarówno w pionie jak i w poziomie, wewnątrz świata ludzi i w Królestwie Bożym. W tej aktywności pionowej i poziomej tkwi sekret twórczej medytacji.
Jest ona wzywaniem (inwokacją) wyższych energii i wytwarza kanał dla kontaktów między duszą i duchem. Możliwe jest to dzięki temu, co nazwałem "medytacją pionową". Medytacja ta jest również wywoławcza (ewokacyjna) i wytwarza dynamiczny proces na poziomie bytu, który ma zostać pobudzony lub zmieniony i jest to jej aspekt poziomy. Działania zarówno pionowe jak i poziome określone są przez metody inwokacji i ewokacji, jakie są stosowane przez wszystkie grupy łączące ze sobą różne centra planetarne."

Przyjmując zatem te trzy założenia:
1. okultyzm jest nauką o energii,
2. wszelka substancja przeniknięta jest boską siłą, czyli przeduchowieniem, dzięki czemu działanie energii może wywołać w niej odzew,
3. skutek działania ludzkiej medytacji połączonej z wyższymi ośrodkami życia naszej planety powoduje pożądane zmiany w świadomości
- jakie powinno być nasze nastawienie i intencje, gdy przychodzimy na spotkania w czasie pełni Księżyca?

Weźmy pod uwagę to, iż prowadzimy te grupowe medytacje w każdym miesiącu od wielu lat. Jesteśmy wobec tego zaangażowani w proces budowania; nie jest tak, iż rozpoczynamy go na nowo każdego miesiąca czy każdego roku. Przez te lata wytworzyliśmy funkcjonujący grupowy kanał dla transmisji energii, który nieustannie rośnie i umacnia się tym, co już zostało osiągnięte i który wymaga od nas za każdym razem większego zrozumienia i zwiększonej umiejętności zgłębiania nowych poziomów świadomości, podnosząc w ten sposób świadomość ludzkości jako całości choćby o niedostrzegalnie mały stopień.

Jest zrozumiałe, że może to być trudne dla tych, którzy przychodzą na te spotkania nieregularnie jak i dla początkujących. Ale mając na uwadze wkład, który każdy może wnieść w medytację i grupowy charakter tej pracy, która łączy osoby będące na różnych poziomach rozwoju, powiązane jednak wspólnym działaniem w jednolicie funkcjonujący zespół, możliwe jest utrzymanie otwartej grupy na warunkach płynnych bez osłabienia siły kanału grupowego, a jednocześnie jest to sposobność dla wszystkich, którzy chcą wnieść wkład z tego co potrafią. Innymi słowy przychodzimy, by dawać, nie by otrzymywać.

Jest również bardzo ważne, iż pracujemy jako okultyści poprzez technikę medytacji okultystycznej. Okultyzm jest, jak wiemy, wiedzą o energii, medytacja okultystyczna oparta jest na mentalnej aktywności w przyjmowaniu, przyswajaniu i ukierunkowywaniu energii. Wobec tego zachodzi wyraźne rozróżnienie pomiędzy naszą metodą a innymi typami bardziej mistycznej medytacji, w których wysiłek położony jest na uczynienie umysłu pasywnym, mniej aktywnym. Wiele osób myli ten "ujemny" stan z "kontemplacją", którą on nie jest w najmniejszym stopniu. Kontemplacja jest możliwa tylko wówczas, gdy aktywność mentalna otworzyła uprzednio kanał komunikacyjny z wyższymi rejonami świadomości, które następnie uduchowiony umysł może kontemplować w absolutnym bezruchu i stając się w ten sposób podatny na odbiór energii w formie idei potrzebnych do wypełnienia się Boskiego Planu i Celu. Medytacja okultystyczna, jaką praktykujemy w spotkaniach przy pełni Księżyca, polega na skoordynowaniu świadomości grupy z Hierarchią i Chrystusem, a także z pozaziemskimi energiami pochodzącymi ze znaku Zodiaku, w którym aktualnie przebywa Słońce. Po krótkim okresie kontemplacji, gdy "stajemy przed Chrystusem" w uznaniu Jego centralnej pozycji w zjednoczeniu naszej planety, pracujemy w dokładny i myślowo ukierunkowany sposób, określony poprzez formę zaleconej pracy.

W zasadzie spotkanie grupowe w czasie pełni Księżyca powinno polegać tylko na medytacji, bez słowa wstępnego, lecz aby to było możliwe, niezbędne byłoby organizowanie tych spotkań dla zamkniętej grupy, ograniczonej do tych, którzy zaznajomieni są z wspólną pracą i mają doświadczenie w grupowej medytacji.

Zdecydowaliśmy się uczynić inaczej: otworzyć nasze spotkania dla szerokiej publiczności i dla każdego, kto pragnie służyć celom życia na naszej planecie i potrzebom ludzkim w czasie, gdy energie, z którymi mamy pracować, są dostępne w wyjątkowy sposób. Energie te, prawidłowo rozumiane, przyjmowane i przekazywane w medytacji, mogą pomagać ludzkości w jej podążaniu do duchowego celu jako zintegrowane, skoordynowane centrum świadomości zawierające się w obrębie Jednego Bytu, w którym żyjemy, poruszamy się i istniejemy. Taki jest w skrócie cel naszych comiesięcznych spotkań. I przyjmujemy, że ci, którzy na nie przychodzą, wiedzą coś o zasadach i technikach okultystycznej pracy w medytacji, gdyż w przeciwnym razie nie przychodziliby ani nie wracali ponownie. Aby pracować inteligentnie, co zawsze przynosi pożytek, trzeba wiedzieć o szczególnych właściwościach i możliwościach, jakich dostarcza nam astrologiczny znak danego miesiąca. A więc, nie podkreślając tylko i wyłącznie czynników astrologicznych, dobrze jest uświadamiać sobie ich ogólne i trwałe wpływy, gdy wchodzimy w orbitę ich działania, a także rozwinąć swą wrażliwość i intuicję na sprawy wymagające szczególnej uwagi, zgodnie z rozwojem planowanej przez Hierarchię pracy i zmieniającymi się warunkami życia ludzkości.

W tym kontekście zainteresowani jesteśmy astrologią ezoteryczną - astrologią dotyczącą duszy, uczniostwa i tego, co nazywane jest odwróconym kołem Zodiaku. Nie jest konieczne poznanie podstawowych zasad astrologii praktykowanej powszechnie, dotyczącej osobowości, czyli człowieka niższego, który wciąż jeszcze w zbyt małym stopniu odpowiada na wezwania swej duszy. Możemy uchwycić i zrozumieć zasady astrologii ezoterycznej, która jest zasadniczo nauką o wzajemnych relacjach, nie znając wcale lub znając tylko w niewielkim stopniu astrologię tradycyjną. W rzeczy samej, wielu uważa, iż poznanie astrologii tradycyjnej, która głównie rozwija niższy umysł, może być nawet przeszkodą w intuicyjnym poznaniu duszy, praw słonecznych i wzajemnych związków, na jakich opiera się astrologia ezoteryczna.

Jednakże astrologia ezoteryczna jest tylko jedną z wielu nauk, które mają zostać rozwinięte i będą stosowane w Epoce Wodnika. Zatem uwzględniamy pewne rozumowania na temat energii i aktywności oparte na tym, co wiemy o aktualnym znaku Zodiaku, nie kładziemy jednak na te sprawy nadmiernego nacisku.

Najbardziej znacząca część naszej pracy, wstęp do naszej grupowej medytacji, polega na dążeniu, by stać się skoordynowaną i zintegrowaną grupą, otwartą w świadomości na wpływ Hierarchii i Chrystusa oraz użyteczną jako kanał przekazujący energię w świat ludzi. Aby to mogło nastąpić musimy wiedzieć, jak Hierarchia próbuje wykorzystywać możliwości poszczególnych okresów pełni Księżyca. Gdzie Hierarchia umieszcza akcent energetyczny zgodnie ze zmieniającymi się przypływami fal energii i zmiennymi wydarzeniami i okolicznościami dziejącymi się wewnątrz ludzkością. Musimy poznać to intuicyjnie i zarejestrować. I, jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć w myśli do niektórych z tych zasadniczych czynników, możemy służyć w sposób bardziej praktyczny, aby współdziałać w medytacji z medytacją wewnętrznego rządu naszej planety - z Hierarchią Duchową - i w ten sposób pomagać w wywołaniu poruszenia w świadomości ludzkiej, powodującego zmiany w postawach umysłu i serca oraz zmiany w wydarzeniach światowych.

Mary Bailey