1. GRUPOWE SPOTKANIA MEDYTACYJNE W CZASIE PEŁNI KSIĘŻYCA


Krzepiąca jest świadomość, że liczba grupowych spotkań medytacyjnych w czasie pełni Księżyca wszędzie na świecie wzrasta, w naszym kraju także. Większość osób studiujących w Szkole Arkanów wie, iż praca medytacyjna jest najbardziej skuteczna wtedy, gdy jest prowadzona grupowo i odbywa się w czasie pełni Księżyca. Wiele tych osób ma możność uczestniczenia w spotkaniach, które organizowane są lokalnie w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Szkoła Arkanów również od wielu lat regularnie prowadzi takie spotkania w swych głównych ośrodkach w Londynie, Genewie, Nowym Jorku i Buenos Aires. Spotkania te są otwarte dla wszystkich i w ostatnich latach stały się spotkaniami publicznymi, czasem także ogłaszanymi w mass mediach. Na przykład w Nowym Jorku co miesiąc ogłoszenia zamieszczane są w gazecie "The New York Times".

Chcemy podkreślić, że Szkoła Arkanów nie jest odpowiedzialna za spotkania organizowane na całym świecie przez grupy, bądź poszczególne osoby i nie sponsoruje ich. Zostały one zainicjowane i są kontynuowane na odpowiedzialność osób, które wybrały i zaakceptowały tę formę służenia światu. Ponieważ większość tych spotkań odbywa się tylko dla celów medytacji i ponieważ osoby studiujące w Szkole Arkanów znają zasadę w niej obowiązującą, a mianowicie by nie wchodzić ze sobą w inne, nie związane z pełnieniem swej służby, wzajemne kontakty, ufamy, że prawidłowy charakter tych spotkań jest zachowywany. Gdyby inne formy pełnienia służby miały wyłonić się z tych medytacji, musiało by to być za sprawą wyboru i decyzji tych, którzy są za nie odpowiedzialni, lecz podstawą do wszelkiej rozszerzonej formy służenia jest comiesięczny dostęp do Hierarchii w czasie pełni Księżyca.

Warto zastanowić się dlaczego organizujemy te spotkania i dlaczego chcemy by ich sieć rosła. Jaki jest ich zasadniczy cel? I jak powinny funkcjonować?

Odbywamy te spotkania (1) ponieważ dla ezoteryka medytacja jest techniką służenia w pełnym tego słowa znaczeniu, poprzez którą powstać może użyteczny kanał i współdziałające ogniwo dla spływu energii od Hierarchii w celu zakotwiczenia i wyrażenia Jej zamierzeń, oraz (2) ponieważ pomagają one ustalić rytm w kontakcie z Hierarchią w szczytowym punkcie cyklicznego falowania energii w każdym miesiącu oraz ścisły rytm inwokacyjno-ewokacyjny, na którym oparta będzie nowa religia świata.

Można powyższe stwierdzenia wszechstronnie zbadać i rozwinąć. Traktowane łącznie stanowią one główny powód, dla którego regularnie odbywamy te spotkania i dla którego chcemy pomóc innym w ich rozwoju. Spotkania te przyczyniają się do przygotowania ludzkiej świadomości na nawiązanie kontaktu z Hierarchią i na ponowne przyjście Chrystusa. Są więc używane przez Hierarchię teraz, podczas procesu jej eksternalizacji, który jest już w toku.

Jak te spotkania powinny być prowadzone? Mamy wskazówkę w słowach "medytacja" i "intencja Hierarchii". Spotkania w czasie pełni Księżyca, odbywające się w centralnych ośrodkach Szkoły Arkanów, są zasadniczo spotkaniami w celu medytacji grupowej. Wyeliminowaliśmy wszelkie skłonności do włączania innych elementów, które same w sobie mogą być całkiem użyteczne w innych okolicznościach. Na przykład przemówienie wygłaszane jako wstęp do medytacji ma na celu zespolenie zbioru poszczególnych osób w grupę na planie mentalnym oraz przyczynienie się do wytworzenia integracji grupowej i ustawienia się w jednym szeregu z Hierarchią, która następnie, w czasie medytacji, może działać bez wysiłku i z maksymalną skutecznością. Wstępne przemówienie jest zatem zwykle krótkie i w żadnym wypadku nie jest wykładem przekazującym merytoryczną wiedzę. Celem jego jest podniesienie i scalenie świadomości grupy. Osoba prowadząca spotkanie może krótko zapoznać zebranych z zaplanowanym kierunkiem pracy Hierarchii, gdy możliwe było uprzednie przygotowanie się tematyczne (szczególnie podczas faktycznego okresu pełni), oraz przybliżyć, przynajmniej w pewnej mierze, sposób, w jaki Hierarchia stara się wykorzystać możliwości tej pełi Księżyca ze względu na jakość i typ dostępnej aktualnie energii. Szczególna jakość lub kluczowe hasło mogą być odebrane intuicyjnie w związku z każdym okresem pełni, co stanowić może myśl przewodnią, przy pomocy której przemówienie to może pomóc w otworzeniu kanału dla spływu energii i w połączeniu współpracowników w jedno serce, jeden umysł i jedną duszę.

Działalność typu "współpraca z Hierarchią w czasie pełni Księżyca" wymaga wysokiego poziomu zrozumienia i umiejętności spokojnej pracy medytacyjnej. Jest to w najgłębszym sensie praca okultystyczna, korzystająca z praw i technik posługiwania się energią dla osięgnięcia specyficznego celu. Zatem ci, którzy przychodzą na te spotkania, przychodzą aby pracować ezoterycznie, nie zaś dla jakichś innych powodów. Schodzą się oni w spokoju, wnoszą swój wkład w pracę i spokojnie rozchodzą się. Nie wykorzystujemy tych spotkań dla innych grupowych celów, na przykład aby być razem lub by mieć okazję do prowadzenia dyskusji, która z konieczności powoduje rozpraszanie energii, zwykle na poziomie konkretnego umysłu. Jest naszym doświadczeniem, zebranym przez lata, że stała, będąca zawięzkiem, grupka współpracowników, zwykle studentów Szkoły Arkanów, stanowi podstawę wykonywania efektywnej pracy, niezależnie od tego, ile nowych osób przyjdzie na dane spotkanie. Nowi ludzie przychodzą zawsze, znajdują oni w sobie odzew na tę pracę i powracają, jeśli celem ich jest praca i wnoszenie swego wkładu w medytację. Jeśli przychodzą tylko po to, aby wysłuchać wykładu lub by otrzymać pomoc, jakiej pragną, to potem odchodzą.

Zatem nie negując tego, iż wykłady i dyskusje są także bardzo użyteczne i że towarzyszy im rzeczywiste służenie, grupowe spotkania medytacyjne w czasie pełni mają do spełnienia funkcje czysto ezoteryczne i ich prosta zewnętrzna forma, oczyszczając kanał i utrzymując go otwartym dla energii płynących od Hierarchii, przyczynia się do tego, aby mogła być wykonywana ich żywotnie ważna praca. Praca ta może usystematyzować się tylko wtedy, gdy istnieje zalążkowa grupka ezoterycznych współpracowników, nawet złożona z dwóch lub trzech osób, które rozumieją znaczenie takiej grupowej służby i mają doświadczenie w technice okultystycznej medytacji.