Biuletyn 142 Grudzień 2002 NOWA DUCHOWA NAUKA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 
Redaktor: Administrator   
04.01.2009.

Nowa duchowa nauka

Dialog, jaki obecnie toczy się między ludźmi nauki i ludźmi religii, jest znakiem przeobrażeń zachodzących we współczesnym myśleniu. Wybitni myśliciele, wywodzący się z kręgów naukowych oraz z rozmaitych tradycji religijnych, publikują artykuły i książki z dziedziny duchowości. Na całym świecie odbywają się konferencje naukowe na ten temat, powstaje wiele stron w internecie i prowadzone są liczne zajęcia popularyzatorskie.

Ta atmosfera dialogu odzwierciedla otwartość, świeże spojrzenie i nowy, pozbawiony separatyzmu duch, jaki zapanował w religii i naukach ścisłych. W kręgach religijnych jest to oznaką bardzo zdrowej tendencji do poszukiwań i zadawania pytań. Jest to także potrzeba "poradzenia sobie" z naturą Boga i świętością we współczesnym wielokulturowym, wielowyznaniowym, racjonalistycznym świecie. Dla ludzi wierzących, którzy nie mają nastawienia separatystycznego, religia zaczyna jawić się jako duchowa nauka - są oni gotowi poznawać praktyki wywodzące się z odmiennych tradycji, wybierając szczególnie te, które znane są ze skuteczności we wzmacnianiu i zasilaniu silnych i zdrowych związków między światem ludzkim a światem boskim.

Bez wątpienia "duchowanauka" oznacza przejrzyste, intuicyjne i inteligentne podejście do szukania kontaktu z boskością. Co wydaje się zdawać ten egzamin? Co we wszystkich religiach, tradycjach mistycznych i ezoterycznych wydaje się pomocne we wzywaniu wyższych energii duchowych oraz wprowadzaniutych energii w psychikę indywidualną i zbiorową w taki sposób, aby uniwersalne wartości duchowe rosły i dojrzewały ?

Dzięki takiemu podejściu religia znalazła się w laboratorium. Rzecz jasna nie jest to laboratorium materialistyczne,służące zgłębianiu wiedzy ścisłej, lecz teren, gdzie z naukowym zdyscyplinowaniem i obiektywizmem badana jest świadomość. Po łacinie "laboratorium" to przecież miejsce, w którym odbywa się praca oraz modlitwa.

W naszym ruchu Trójkątów możemy spojrzeć na siebie i na wszystkich, którzy pracują w sieci, jako na aktywnych współpracowników takiego właśnie religijnego i naukowego laboratorium. Gdy codziennie siadamy, by połączyć się w magiczne trójki z naszymi kolegami i koleżankami, myśl o tym, że uczestniczymy w naukowym eksperymencie może wnieść nową jakość w naszą pracę. Może ułatwić zrozumienie subtelnych linii powiązań, które przędą planetarną szatę światła i dobrej woli, jaką przez te wszystkie lata stworzyliśmy. Z czasem nauka rozwinie metody pomiaru częstotliwości, dˇwięku, parametrów promieniowania i magnetyzmu tego świetlistego płaszcza, jaki unosi się nad światami umysłu i serca. Wyobraźmy sobie przyrządy zdolne mierzyć przydatność naszej sieci jako sposobu sprowadzania wyższych energii. Wyobraźmy sobie, jak wiele moglibyśmy się dowiedzieć dziękitym przyrządom o samym procesie inwokowania. Moglibyśmy nauczyć się dostrajać jakości własnej duszy w taki sposób, by za każdym razem niezawodnie otrzymywać odpowiedź ze strony Wielkich Istot znajdujących się po wewnętrznej stronie życia.

 

Sprawozdanie

z Seminarium Trójkątów

 

W sobotę 9 listopada 2002 r. dokładnie w tym samym czasie w trzech siedzibach ruchu Trójkątów w Genewie, Londynie i Nowym Jorku oraz w wielu grupach uczestniczących w tym ruchu - w Australii, Czechach, Nigerii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rosji, RPA, USA i Wielkiej Brytanii - odbyły się spotkania poświęcone idei Trójkątów. W wielu miejscach na świecie pod hasłem "Trójkąty jako wyłaniający się wzorzec światła" omawialiśmy wkład ruchu Trójkątów do procesu wyłaniania się nowych duchowych idei i wartości w ludzkiej świadomości. Idea zorganizowania tego seminarium narodziła się już dawno i wszyscy z ogromną radością powitaliśmy jej realizację. Obecnie przedstawiamy podsumowanie obrad w trzech głównych siedzibach ruchu Trójkątów. W następnym biuletynie Trójkątów zamieścimy wiadomości o spotkaniach, jakie odbyły się w tym czasie w wielu innych  miejscach.

LONDYN - W seminarium wzięło udział około 110 osób. Zebrały się one w duchu dobrej woli i z pełną gotowością by przyczynić się do wprowadzenia ludzkości w epokę twórczą duchowo.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem przedstawiciela siedziby głównej na temat sposobu w jaki światło odsłania "duchowy wzorzec rzeczy, jakimi  powinny one być". Wystąpienie to nadało ton całemu seminarium.

Następnie Richard Bryant-Jefferies, autor licznych artykułów i doradca duchowy, mówił o "Związkach między świadomością a formą" (Relating Consciousness to Form), analizując jak na płaszczyˇnie eterycznej, na pograniczu świata podświadomego i zjawiskowego, działa globalna sieć Trójkątów. Pierwsza część seminarium zakończyła się ćwiczeniem polegającym na grupowej wizualizacji świetlistego promieniowania sieci Trójkątów.

Po przerwie Clarence Harvey, założyciel i koordynator międzynarodowej sieci "Trójkąty w Edukacji", przedstawił zagadnienie
"Edukacja w dziedzinie duchowych wartości". Na podstawie własnych doświadczeń mówił, w jaki sposób Trójkąty przyczyniają się do kształtowania i edukowania ludzkiej świadomości w zakresie wartości duchowych. Po tym wystąpieniu odbyły się ożywione dyskusje prowadzone w małych grupach na tematy istotne dla ruchu Trójkątów.

Jako ostatni punkt programu omówiona została symbolika trójkąta i praktyczne znaczenie ruchu Trójkątów w życiu uczestników. Seminarium zakończyła medytacja grupowa.

NOWY JORK - Punktem wyjściowym dla sympozjum zorganizowanego w Nowym Jorku był temat "Wyłaniający się wzorzec światła". Spotkanie otworzyła Kathy Newborn przemówieniem na temat znaczenia Trójkątów jako "codziennej medytacji i służby planetarnej". Zaproszony prelegent Wayne Sterba, autor książki The Aquarian Hypothesis: Spiritual Security in a Dot-com World ("Wodnikowa hipoteza: duchowe oparcie w dobie internetu"), omówił świadome i nieuświadamiane poziomy działania Sieci Trójkątów.

W dalszej części spotkania dr fil. Zachary Lansdowne, były prezes Towarzystwa Teozofizycznego w Bostonie, zajął się zagadnieniem ciała eterycznego człowieka i omówił szereg eksperymentów (kontrolowanych) nad skutecznością modlitwy i medytacji w leczeniu chorób. Podczas przerwy, a także po zakończeniu seminarium, wiele osób z entuzjazmem utworzyło nowe trójkąty.

GENEWA - Seminarium Trójkątów w Genewie było popołudniem poświęconym wykładom i pracy w grupach na temat prostego, a zarazem duchowego podejścia Ruchu Trójkątów do idei służenia potrzebom ludzkości. Ghislaine de Reydet otworzyła spotkanie omawiając znaczenie tego ruchu w budowaniu mostów do przyszłości. Następnie zaproszeni na seminarium Luc Verachtert i Janine Bourgery przedstawili ideę Trójkątów jako technikę ezoteryczną pozwalającą odsłonić wyłaniający się wzorzec światła. W dalszym ciągu spotkania uczestnicy w mniejszych grupach omawiali i analizowali ten temat. Kolejni goście, Josette Lesieur i Bernard Schnoering, przedstawili działanie potęgi myśli w przeobrażaniu ludzkiej świadomości.

W ostatniej części wieczoru Lydie Bader mówiła jak tworzyć właściwą atmosferę, by nowa grupa służebników świata mogła należycie wypełniać swą pracę. Seminarium zakończyło się dyskusją plenarną i medytacją.

Celem tych równocześnie zorganizowanych spotkań w trzech głównych siedzibach Trójkątów było praktyczne współdziałanie, mające rozpalić intensywną twórczą energię i pomóc w ten sposób ludzkości.

 

Dzielenie się myślami w grupie

 

Co roku zamieszczamy wybór przemyśleń na temat ruchu Trójkątów, jakie otrzymujemy od współpracowników z wielu krajów. Mamy nadzieję, że zachęci to Was do podzielenia się swoimi myślami z całą grupą.

 

Praca Trójkątów jest dla mnie źródłem zgodnego działania i służenia światu. W obecnych czasach kryzysu i wielkiej szansy uważam, że im bardziej jesteśmy zjednoczeni i pełni wzajemnego szacunku i im większą czujemy odpowiedzialność za przekroczenie naszej własnej ciemności, tym jesteśmy bliżsi pokonania terroryzmu w naszym świecie. Oby każdy z nas nadal łączył się z milionami ludzi na świecie, dążąc usilnie, by "położyć pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło". Wiem, że poprzez ten stały wysiłek możemy wywrzeć pozytywny wpływ na świat.    USA

 

Pracując w ruchu Trójkątów posługujemy się energią w sposób świadomy. Poprzez sieć Trójkątów wysyłane są w postaci dobrej woli rozwiązania trudnych problemów naszego świata. Nigeria

 

Trójkąty są dla mnie bardzo ezoteryczną służbą dla ludzkości, a jednocześnie bardzo praktycznym sposobem łączenia więzami przyjaźni krańcowo odmiennych ludzi. Krystalizowanie się w ludzkim myśleniu idei stojących za ruchem Trójkątów jest coraz wyraˇniejsze: światło i miłość stają się coraz ważniejsze w życiu ludzkości. Oznacza to, że praktyczna skuteczność Trójkątów jest bardzo duża, a im więcej ludzi się do nich włączy, tym tempo zmian będzie szybsze. RPA

 

Dla mnie sieć Trójkątów jest organizmem, którego sercem prawdopodobnie jest dźwięk. W moim rozumieniu, jeśli serce Sieci Trójkątów jest dźwiękiem, to my prawdopodobnie wibrujemy tym dźwiękiem - być może po to, by zmienić nutę przewodnią cywilizacji z chęci posiadania na chęć służenia.  Australia

 

Promieniowanie sieci Trójkątów jest bardzo intensywne. Pomaga przepływowi Miłości, Dobrej Woli i Światła wśród naszych pracowników, jak również w całym wszechświecie. Jest to najważniejsze zadanie w obliczu palących problemów naszego świata.  Sri Lanka

 

Praca Trójkątów to naprawdę zaszczyt i radość, a przede wszystkim prawdziwa możliwość grupowego służenia zgodnie z Boskim Planem. Jest to możliwość i odpowiedzialność dla osób, które są zainspirowane, by przyjąć zobowiązanie do regularnego odbioru i rozsyłania energii Światła, Miłości i Mocy w stopniu, w jakim są one w stanie reagować na te energie.  USA

 

Możliwe, że rozpadanie się niektórych trójkątów i szybkie powstawanie nowych na ich miejsce odzwierciedla proces zmian, jakie zachodzą w sieci eterycznej i w samym życiu, ponieważ praca, która polega na usuwaniu starych i słabszych elementów i zastępowaniu ich nowymi i mocniejszymi, pomaga wzmocnić światło i budować ścieżkę powrotu dla Tego, Który Nadchodzi.  Wielka Brytania

Ktoś powiedział, że "zło tryumfuje, ponieważ dobrzy ludzie nic nie robią". Oznacza to, że dobrzy ludzie zawsze powinni być gotowi do wysiłku, by świat stawał się lepszy. Ale najczęściej większość z nich nie wie jak dokonać takich zmian. Uczestnicy Trójkątów wiedzą, że wszystko, co przejawia się na poziomie obiektywnym, powodowane jest tym, co dzieje się na poziomie subiektywnym. Dlatego właśnie pracownicy Trójkątów jednoczą się wypowiadając Wielką Inwokację i kładąc w ten sposób "pieczęć na wrotach, gdzie przebywa zło."  Nigeria

 

Sieć planetarna

 

Uniwersytet Twórczej Duchowości (University of Creation Spirituality, UCS

Zmieniony ( 13.01.2009. )
 
następny artykuł »